Ondernemen is een maatschappelijke activiteit. Dat legt terecht verplichtingen op, stelt grenzen en vraagt er dus om normen en waarden in acht te nemen. DEGENER is zich hier volledig van bewust. Daarom onderschrijven wij internationale regels en afspraken die geformuleerd zijn door de International Labour Organisation (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD).

DEGENER onderschrijft van harte de eisen die deze organisaties stellen:

  • Medewerkers werken uit vrije keuze zonder dwang.
  • Ondernemingen leggen de individuele of collectieve arbeidsvoorwaarden contractueel vast.
  • Werkgevers discrimineren niet als ze personeel aannemen.
  • Er is geen kinderarbeid.
  • Ondernemingen respecteren de mensenrechten.
  • Veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn gewaarborgd

Ethiek
DEGENER beseft dat in veel landen voorlopig nog sociaal en cultureel verankerde situaties blijven bestaan die in strijd zijn met de hierboven genoemde uitgangspunten. Dat neemt niet weg dat wij er alles aan doen om passende en praktische gedragslijnen te ontwikkelen.

Ook op andere gebieden hecht DEGENER veel belang aan een ethische, verantwoordelijke manier van werken. We leven de mededingingsregels strikt na. We hanteren een strak veiligheids- en milieubeleid. We nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover de medewerkers zeer serieus.